Front. Optoelectron. Vol.11, No.3, 2018

REVIEW ARTICLE

Generation and detection of pulsed terahertz waves in gas: from elongated plasmas to microplasmas

DOI: 10.1007/s12200-018-0819-8

Fabrizio BUCCHERI, Pingjie HUANG, Xi-Cheng ZHANG

  Full text PDF

Cite this article: Fabrizio BUCCHERI, Pingjie HUANG, Xi-Cheng ZHANG. Generation and detection of pulsed terahertz waves in gas: from elongated plasmas to microplasmas[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 209 -244

RESEARCH ARTICLE

Longitudinal twinning α-In2Se3 nanowires for UV-visible-NIR photodetectors with high sensitivity

DOI: 10.1007/s12200-018-0820-2

Zidong ZHANG, Juehan YANG, Fuhong MEI, Guozhen SHEN

  Full text PDF

Cite this article: Zidong ZHANG, Juehan YANG, Fuhong MEI, Guozhen SHEN. Longitudinal twinning α-In2Se3 nanowires for UV-visible-NIR photodetectors with high sensitivity[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 245 -255

Identifying PM2.5 samples collected in different environment by using terahertz time-domain spectroscopy

DOI: 10.1007/s12200-018-0805-1

Chenghong WU, Xinyang MIAO, Kun ZHAO

  Full text PDF

Cite this article: Chenghong WU, Xinyang MIAO, Kun ZHAO. Identifying PM2.5 samples collected in different environment by using terahertz time-domain spectroscopy[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 256 -260

Plasma characteristics of energetic liquid polymer ablated by nanosecond laser pulses

DOI: 10.1007/s12200-018-0752-x

Jing QI, Siqi ZHANG, Tian LIANG, Weichong TANG, Ke XIAO, Lu GAO, Hua GAO, Zili ZHANG, Zhiyuan ZHENG

  Full text PDF

Cite this article: Jing QI, Siqi ZHANG, Tian LIANG, Weichong TANG, Ke XIAO, Lu GAO, Hua GAO, Zili ZHANG, Zhiyuan ZHENG. Plasma characteristics of energetic liquid polymer ablated by nanosecond laser pulses[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 261 -266

De-noising research on terahertz holographic reconstructed image based on weighted nuclear norm minimization method

DOI: 10.1007/s12200-018-0829-6

Wenshu MA, Qi LI, Jianye LU, Liyu SUN

  Full text PDF

Cite this article: Wenshu MA, Qi LI, Jianye LU, Liyu SUN. De-noising research on terahertz holographic reconstructed image based on weighted nuclear norm minimization method[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 267 -274

Detection of small ship targets from an optical remote sensing image

DOI: 10.1007/s12200-018-0744-x

Mingzhu SONG, Hongsong QU, Guixiang ZHANG, Guang JIN

  Full text PDF

Cite this article: Mingzhu SONG, Hongsong QU, Guixiang ZHANG, Guang JIN. Detection of small ship targets from an optical remote sensing image[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 275 -284

ZnO/Nb2O5 core/shell nanorod array photoanode for dye-sensitized solar cells

DOI: 10.1007/s12200-018-0758-4

Xiaoyan HU, Heng WANG

  Full text PDF

Cite this article: Xiaoyan HU, Heng WANG. ZnO/Nb2O5 core/shell nanorod array photoanode for dye-sensitized solar cells[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 285 -290

Near-infrared carbon-implanted Er3+/Yb3+ co-doped phosphate glass waveguides

DOI: 10.1007/s12200-018-0803-3

Xiaoliang SHEN, Yue WANG, Haitao GUO, Chunxiao LIU

  Full text PDF

Cite this article: Xiaoliang SHEN, Yue WANG, Haitao GUO, Chunxiao LIU. Near-infrared carbon-implanted Er3+/Yb3+ co-doped phosphate glass waveguides[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 291 -295

Discrete combination method based on equidistant wavelength screening and its application to near-infrared analysis of hemoglobin

DOI: 10.1007/s12200-018-0804-2

Tao Pan, Bingren Yan, Jiemei Chen, Lijun Yao

  Full text PDF

Cite this article: Tao Pan, Bingren Yan, Jiemei Chen, Lijun Yao. Discrete combination method based on equidistant wavelength screening and its application to near-infrared analysis of hemoglobin[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2018, 11(3): 296 -305