1.
Characterization of basic physical properties of Sb2Se3 and its relevance for photovoltaics 
Chao CHEN, David C. BOBELA, Ye YANG, Shuaicheng LU, Kai ZENG, Cong GE, Bo YANG, Liang GAO, Yang ZHAO, Matthew C. BEARD, Jiang TANG
Front. Optoelectron.   2017, 10 (1): 18-30.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0702-z
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0702-z
 
2.
Fabricate organic thermoelectric modules use modified PCBM and PEDOT: PSS materials 
Feng GAO, Yuchun LIU, Yan XIONG, Ping WU, Bin HU, Ling XU
Front. Optoelectron.    2017, 10 (2): 117-123.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0712-x
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0712-x
 
3.
Development of Bi/Er co-doped optical fibers for ultra-broadband photonic applications 
Yanhua LUO, Binbin YAN, Jianzhong ZHANG, Jianxiang WEN, Jun HE, Gang-Ding PENG
Front. Optoelectron.    2018, 11 (1): 37-52.  
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0764-y
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0764-y
 
4.
Medium chromatic dispersion calculation and correction in spectral-domain optical coherence tomography 
Vasily A. MATKIVSKY, Alexander A. MOISEEV, Sergey Yu. KSENOFONTOV, Irina V. KASATKINA, Grigory V. GELIKONOV, Dmitry V. SHABANOV, Pavel A. SHILYAGIN, Valentine M. GELIKONOV
Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 323-328.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0736-2
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0736-2
 
5.
Toward the implementation of a universal angle-based optical indoor positioning system 
Mark H. BERGEN, Ferdinand S. SCHAAL, Richard KLUKAS, Julian CHENG, Jonathan F. HOLZMAN
Front. Optoelectron.    2018, 11 (2): 116-127.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-018-0806-0
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-018-0806-0
 
 
6.
Recent advances in photonic dosimeters for medical radiation therapy 
James ARCHER, Enbang LI
Front. Optoelectron.    2018, 11 (1): 23-29.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-018-0759-3
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-018-0759-3
 
7.
Accounting for speed of sound variations in volumetric hand-held optoacoustic imaging 
X. Luís DEÁN-BEN, Ali ÖZBEK, Daniel RAZANSKY
Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 280-286.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0739-z
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0739-z
 
8.
Review of current methods of acousto-optical tomography for biomedical applications 
Jacqueline GUNTHER, Stefan ANDERSSON-ENGELS
Front. Optoelectron.    2017, 10 (3): 211-238.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0718-4
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0718-4
 
9.
Broadband and conformal metamaterial absorber 
Xiangkun KONG, Junyi XU, Jin-jun MO, Shaobin LIU
Front. Optoelectron.    2017, 10 (2): 124-131.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0682-z
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0682-z
 
10.
Hole-transporting layer-free inverted planar mixed lead-tin perovskite-based solar cells 
Yuqin LIAO, Xianyuan JIANG, Wenjia ZHOU, Zhifang SHI, Binghan LI, Qixi MI, Zhijun NING
Front. Optoelectron.    2017, 10 (2): 103-110.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-017-0716-6
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-017-0716-6
 
11.
Structural, optical and electrical properties of ZnO: B thin films with different thickness for bifacial a-Si:H/c-Si heterojunction solar cells 
Dong XU, Sheng YIN, Xiangbin ZENG, Song YANG, Xixing WEN
Front. Optoelectron.    2017, 10 (1): 31-37.   
DOI: https://doi.org/10.1007/s12200-016-0595-2
PDF: http://journal.hep.com.cn/foe/EN/10.1007/s12200-016-0595-2