Preface to the special issue on “Multi-Dimensional Light Field Manipulation: Methods and Applications” 
Jian WANG
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 1-3.  https://doi.org/10.1007/s12200-019-0911-8
 
Joint timing and frequency synchronization in coherent optical OFDM systems 
Xinwei DU, Pooi-Yuen KAM, Changyuan YU
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 4-14.  https://doi.org/10.1007/s12200-019-0868-7
 
Spectrally efficient single carrier 400G optical signal transmission 
Jianjun YU
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 15-23.  https://doi.org/10.1007/s12200-018-0833-x
 
Multi-channel phase regeneration of QPSK signals based on phase sensitive amplification 
Hongxiang WANG, Tiantian LUO, Yuefeng JI
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 24-30.  https://doi.org/10.1007/s12200-018-0754-8
 
Weakly-coupled mode division multiplexing over conventional multi-mode fiber with intensity modulation and direct detection 
Juhao LI, Zhongying WU, Dawei GE, Jinglong ZHU, Yu TIAN, Yichi ZHANG, Jinyi YU, Zhengbin LI, Zhangyuan CHEN, Yongqi HE
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 31-40.  https://doi.org/10.1007/s12200-018-0834-9
 
Vector mode based optical direct detection orthogonal frequency division multiplexing transmission in short-reach optical link 
Jianping LI, Zhaohui LI
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 41-51.  https://doi.org/10.1007/s12200-018-0836-7
 
A review of multiple optical vortices generation: methods and applications 
Long ZHU, Jian WANG
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 52-68.  https://doi.org/10.1007/s12200-019-0910-9
 
Modulation of orbital angular momentum on the propagation dynamics of light fields 
Peng LI, Sheng LIU, Yi ZHANG, Lei HAN, Dongjing WU, Huachao CHENG, Shuxia QI, Xuyue GUO, Jianlin ZHAO
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 69-87.  https://doi.org/10.1007/s12200-017-0743-3
 
Detection of photonic orbital angular momentum with micro- and nano-optical structures 
Chenhao WAN, Guanghao RUI, Jian CHEN, Qiwen ZHAN
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 88-96.  https://doi.org/10.1007/s12200-017-0730-8
 
Fiber-based optical trapping and manipulation 
Hongbao XIN, Baojun LI
Front. Optoelectron.. 2019, 12 (1): 97-110.  https://doi.org/10.1007/s12200-017-0755-z